Ubytovací řád

Ubytovací řád včetně souhlasu s poskytnutím osobních údajů (GDPR)

 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Za škody, které host způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu.
 • Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 7:00 hodin.
 • Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím.
 • V pokoji a v prostorech ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu ubytovatele přemisťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. V celém penzionu, a zvláště v pokoji, není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče.
 • Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřená okna, vodovodní uzávěry, uzamknout dveře a klíč nosit s sebou nebo odevzdat provozovateli. Za majetek hostů provozovatel nezodpovídá.
 • Zvířata mají do všech prostor penzionu vstup zakázán.
 • Odpad host třídí. Koše na tříděný odpad se nacházejí před domem.
 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.
 • Ve všech venkovních i vnitřních prostorách penzionu je přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném a označeném místě – na zahradě u stolů s umístěnými popelníky.
 • Dítě/děti musí být na penzionu vždy v doprovodu alespoň jedné dospělé osoby.
 • Host nesmí zneužívat nebo poškozovat zařízení požární ochrany v celém objektu.
 • Vzhledem k ochraně osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů jsme povinni vyžadovat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se o údaje, které předáváte při rezervaci. Ty jsou evidovány v informačním systému penzionu po dobu Vašeho pobytu. Jsou používány pro plnění právních povinností vůči Obecnímu a Finančnímu úřadu, případně Cizinecké policii.
  K jiným účelům (např. marketingovým) je nepoužíváme. Podrobný popis použití Vašich osobních údajů můžete nalézt ve směrnici „Podmínky zpracování osobních údajů“ na našem webu.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

PRVNÍ POMOC155

HASIČI 150

POLICIE 158

 • Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje odevzdány na domluveném místě v den ukončení pobytu do 10:00 hodin. Provozovatel provede zběžnou kontrolu pokoje.

Inventární karta pokoje č.:

Kuchyňský kout

Varná konvice

Vařič

Lednice

TV

Set top box

Mikrovlnná trouba

Kuchyňské vybavení (příbory, sklenice, hrnky, talíře apod.)

2x lůžko

2 x Přikrývka + povlak

2x Polštář + povlak

Prostěradlo

Komoda

Odpadkový koš

2x Židle

Stůl

4x Ručník

2x Lampička

 • Host je povinen seznámit se s tímto Ubytovacím řádem a dodržovat jej.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má ubytovatel právo od poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

Byl jsem řádně seznámen s Ubytovacím řádem, vytvořením rezervace s ním souhlasím a také beru na vědomí, že mám povinnost s ním seznámit ostatní hosty, kteří přijeli na pobyt se mnou. Dále jsem byl poučen o způsobu zpracování osobních údajů a souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl provozovatelem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou provozovateli poskytovány dobrovolně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accommodation Rules

 

Accommodation Rules including the consent to provide personal data (GDPR)

 

 • At the beginning of the accommodation, the guest takes over the room without any defects; The damage caused by the guest to the property of the accommodation facility is fully covered by the guest.
 • Night peace in the guest house is valid from 22:00 to 7:00.
 • The guest has the right to use the facilities of the suite room.
 • In the room and on the premises of the accommodation facility, the guest may not move the facility, perform any interventions in the electricity network or other installations without the consent of the landlord. Guests are not allowed to use their own electrical appliances throughout the guest house, especially in the room.
 • The guest is obliged to turn off the lights every time they leave the room, make sure that the windows, water closures are closed, the doors are locked, and the key is carried with them or handed over to the operator. The operator is not responsible for the property of the guests.

The animals are not allowed.

Separate the waste. Bins are in front of the house.

The guest is obliged to behave in the room and in other rooms of the accommodation, so that no fire occurs.

Smoking is strictly prohibited in all outdoor and indoor areas. Smoking is allowed only in a designated and marked place in the garden.

The guest is obliged to behave in the room and in other rooms of the accommodation, so that no fire occurs.

The child / children must always be accompanied by at least one adult person at the guest house.

The guest must not abuse or damage the fire protection equipment throughout the property.

With respect to the protection of personal data pursuant to Regulation (EU) 679/2016 of the European Parliament and of the Council, on the Protection of Individuals, in Relation to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data (GDPR) and Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data and on amendments to some laws, we are obliged to require your consent to the processing of personal data. This is the information you submit when booking and enrolling in the Guest Book. They are used to fulfil legal obligations towards the Municipal and Financial Office, or the Foreign Police. We do not use them for other purposes (eg marketing). A detailed description of the use of your personal data can be found in the „Terms and Conditions of Processing of Personal Data“ Directive, which is available at our website.

Any person present shall promptly report to the reception desk or the closest employee of the guest house the risk of fire, a situation requiring police or medical attention and, as far as possible, do everything to prevent the spread of fire or avert the imminent danger.

 

Call centres at telephone numbers:

EMERGENCY CALLS 112

FIRST AID 155

FIRE FIGHTERS 150

POLICE 158

 

The room must be cleared, and the keys of the locked room handed over at set place on the day of the stay until 10:00 am. The operator makes a quick check of the room.

 

Room Inventory

Kitchenette

Kettle

Cooker

Fridge

TV

Set top box

Microwave

Kitchen equipment (cutlery, glasses, mugs, plates, etc.)

2 beds

2 x Blanket + cover

2x Pillow + cover

Sheet

Chest of drawers

Trash can

2x Chairs

Table

4x Towel

2x Lamp

 

 • The guest is obliged to get acquainted with these Accommodation Rules and to observe them.
 • The guest is obliged to comply with the provisions of these accommodation regulations. In case of violation, the landlord has the right to withdraw from the accommodation service before the end of the agreed period.

 

I have been duly acquainted with the Accommodation Rules, I agree with him by making a reservation and I also acknowledge that I have the obligation to acquaint other guests who have come to stay with me. I was further informed about the processing of personal data and I agree to the processing of personal data under Regulation (EU) 679/2016 of the European Parliament and of the Council, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR). No. 101/2000 Coll., on the protection of personal data and on the amendment of certain acts. By signing, I declare that I have been properly instructed by the operator on the processing and protection of personal data and that the personal data provided are accurate and true and are provided to the operator voluntarily